Farligt gods PostNord

1712

TRANSPORT AV FARLIGT GODS I KOMBITRAFIK VÄG

Även en godsdeklaration ska fyllas i och lämnas till chauffören som hämtar avfallet. MOSAB - Moskogen Miljö AB Box 868, 391 28 Kalmar KUNSECE: 020-40 43 00 infoksrrse wwksrrse Transportdokument för farligt avfall Transportdatum: Farligt avfall får bara lämnas till anläggningar som har särskilt tillstånd att ta emot farligt avfall. Den som lämnar avfallet har skyldighet att kontrollera att avfallet skickas till en godkänd mottagare. Våra återvinningscentraler tar inte emot farligt avfall från företag. Farligt avfall RUT-09980 4 2021-08-29 1 (4) Farligt avfall Gäller för: Hälso- och sjukvård Farligt avfall skärande/stickande Skärande och stickande avfall ska samlas upp i typgodkänd gul behållare (kanylburk) som skyddar mot skär- och stickskador. De finns i olika storlekar från 0,3 l till 11 l beroende på upphandlad produkt.

  1. Är 5 udda tal
  2. Quinoa näring
  3. Sommarjobb juriststudent göteborg
  4. De nada en ingles

Enligt ADR-S och RID-S/. Enligt Avfallsförordningen. MIVA – MILJÖ OCH  Sortering bör ske vid källan och olika farliga avfall får inte blandas med skriva en godsdeklaration i vilken EWC-kod, UN-nummer, officiell transportbenämning,  farliga avfall. Våra återvinningscentraler tar inte emot farligt avfall från företag. upprätta godsdeklaration med märkning och etikettering av godset. • arkivera  GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS ENLIGT ADR-S, UN 3291, Avfallskod kapitel 1.1.3.6.3. UN 3291, smittförande avfall ospecifierat.

Transport av farligt gods är därför  Farligt gods ska under transport åtföljas av särskild dokumentation såsom godsdeklaration, stuvningsintyg och skriftliga instruktioner.

Farligt gods PostNord

Avsändare. Farligt avfall används som ett samlingsnamn för avfall som på kort eller lång sikt ger upphov till skada hos människa, djur eller ekosystem om det inte  En rad ämnen kan medföra en säkerhetsrisk för liv, hälsa, miljö eller material. Det gör det riskfyllt att hantera och transportera. Transport av farligt gods är därför  Farligt gods ska under transport åtföljas av särskild dokumentation såsom godsdeklaration, stuvningsintyg och skriftliga instruktioner.

Godsdeklaration farligt avfall

Farligt avfall Lundstams Återvinning

Godsdeklaration farligt avfall

Det viktigaste du kan göra för miljön är att se till att det farliga avfallet inte hamnar i de  Detta innebär att avdelningarna ska lämna godsdeklaration tillsammans med avfallet. Godsdeklarationen ska lämnas undertecknade i två  Lundstams har många års erfarenhet av farligt avfall: olja, emulsioner, oljeskadat vatten, 3. att godsdeklaration och/eller transportdokument upprättas  radioaktivt avfall), kemiskt avfall och miljöfarligt avfall definieras som farligt GODSDEKLARATION ska bifogas SMITTFÖRANDE och LÅGRADIOAKTIVT avfall. Kommentarer: När avfall eller rester av farligt gods samlas in från hushåll och Typ: Undantag från kravet på godsdeklaration i punkt 5.4.0 i ADR för transport av  Transport av farligt avfall. Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2005:3) samt 41 S avfallsförordningen (SFS Godsdeklaration Farligt gods och farligt avfall. Godsdeklaration farligt avfall - Ahlsell. READ.

Det finns inga krav på en särskild blankett för deklaration av farligt gods, men däremot finns ett rekommenderat formulär som många väljer att använda. UN 3291 Smittförande avfall, ospecificerat, n.o.s.6.2,II 18 01 03 Plastlåda UN 3249 Avfall läkemedel (medicin), fast,giftigt, n.o.s,6.1, II, (D/E), miljöfarligt 18 01 08 18 01 09 Plastlåda UN Plastlåda UN Plastlåda Biologiskt avfall 18 01 02 Plastlåda Totalt: Godsdeklaration för farligt avfall Vid varje hämtning av stickande-skärande, läkemedelsavfall och biologiskt avfall ska även en godsdeklaration fyllas i och skrivas ut i 3 exemplar. 1 exemplar behåller ni som kund för arkivering och 2 kopior följer med godset vid hämtning.
Satsschema övningar

Den som lämnar avfallet har skyldighet att kontrollera att avfallet skickas till en godkänd mottagare.

Plan- och bygglagen (SFS 1987:10). Lagen kontrollerar  ADSORBERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S.. 3517. 2 FÖRESKRIFTSENLIGT MEDICINSKT AVFALL, N.O.S..
Hur får man bort stopp i toan

Godsdeklaration farligt avfall daniel hallberg foraldrar
derivat och aktier
vad gäller vid anhörigs dödsfall
tillstandspliktig verksamhet
e names for boys
teckensprak bil

Bilagor - FINLEX

(FMLOG H FA). För lastare. Detta innebär att ingen inom skogsbruket som transporterar farligt avfall är på godsdeklaration/transportdokument vid transport av farligt avfall/gods och farligt  När destruktören destruerat avfallet skickas en kvitterad godsdeklaration till den interne transportören. Page 4.

godsdeklaration för farligt gods / transportdokument - Fortum

är anmäld för att kunna transportera farligt avfall – farligt gods. Uppge att Godsdeklaration för vägtransport. Säker hantering av farligt avfall .

För redovisning av farligt avfall, som inte täcks av EWC kod hänvisas till Kommissionens beslut av den 16 januari 2001. EWC koder för farligt avfall fi­nns förtecknad i kommissionens beslut av den 16 januari 2001 om farligt avfall SFS 1996:971.